Przewodnik po okolicy
Tatrovia Apartamenty Zakopane
REGULAMIN NASZEGO OBIEKTU 

Regulamin dotyczy obiektu noclegowego – apartamentów Tatrovia – zlokalizowanego pod adresem: ul. Droga do Daniela 1C, 34-500 Zakopane, zwanym w dalszej części Obiektem.

 

 

Właścicielem i zarządcą apartamentów jest firma: Apartamenty Rodzinne Pod Szczytami Grażyna Bryniarska, z/s przy ulicy Heleny Marusarzówny 11/4, 34-500 Zakopane, NIP: 7361071947, REGON 490668652, zwana dalej Właścicielem.

 

 

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.

 

 

Osoba dokonująca rezerwację w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Klientem.

 

 • Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Klient możne dokonać rezerwacji i najmu apartamentu w Obiekcie.

 

 • Rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie, mailowo lub online na stronie www.tatrovia.pl. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku w wysokości 20% pełnej kwoty rezerwacji. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

 • W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku), umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, wstępna rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.

 

 • Aby otrzymać fakturę na zadatek, należy poinformować o tym podczas rezerwacji apartamentu. Nie wystawiamy faktur VAT.

 

 • Pozostałą kwotę za pobyt Klient opłaca w dniu przyjazdu przy zameldowaniu i pobieraniu kluczy.

 

 • W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu apartamentu.

 

 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Klienta lub całkowitej rezygnacji z pobytu, z przyczyn niezależnych od Właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz.: 15:00 (zakwaterowanie) a kończy o godz.: 10:00 (wykwaterowanie).

 

 • Klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.).

 

 • W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

 

 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności Właściciela lub upoważnionego pracownika.

 

 • W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy Właściciela lub pracownika firmy), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 

 • Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług świadczonych na Obiekcie, Klienci korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osób trzecich, również za kradzież bagaży i inne wydarzenia w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć.

 

 • Klient po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się, zobowiązany jest odebrać apartament tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w apartamencie. Przystąpienie do skorzystania z usługi, tj. wprowadzenie się na czas pobytu, jest równoznaczne z pozytywnym odbiorem apartamentu (brak uwag).

 

 • Uwagi co do uszkodzeń i  zniszczeń należy natychmiast zgłosić do Właściciela.

 

 • Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

 

 • Brak uwag ze strony Klienta co do uszkodzeń w ciągu 60 min po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia, meble znajdują się w ilości zgodnej i w dobrym stanie.

 

 • Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. Goście apartamentu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w apartamencie, powstałe również z winy odwiedzających go osób, którzy to niezameldowani, mogą przebywać w apartamencie za zgodą Właściciela obiektu, do godziny 22:00.

 

 • W przypadku, gdy Klient w sposób rażący narusza spokój i/lub dobro sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 

 • Jeśli, wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej w budynku w godzinach 22:00 - 7:00, Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze, zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 

 

 • Na terenie obiektu w godzinach 22:00 - 7:00 obowiązuje cisza nocna

 

 • W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia i przechowywania sanek, nart i desek snowboardowych. 

 

 • Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz imprez.

 

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej nie wolno w apartamencie używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 

 • Klient nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela, dokonywać jakichkolwiek napraw na terenie Obiektu lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela.

 

 • Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, również wyrzucenia po sobie śmieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na terenie obiektu obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów gospodarczych, celem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zakopane. Wobec czego każdy Gość obiektu zobowiązany jest do bezwzględnej i prawidłowej segregacji śmieci.

 

 • Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu-usługi wliczone są opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym), pościel, podstawowe środki czystości oraz sprzątanie końcowe (dezynfekcja).

 

 • Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

 

 • Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem nie obejmuje dojazdu, wyżywienia (poza dodatkowym zakupem śniadań) oraz organizacji czasu pobytu.

 

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w apartamencie, spowodowane przez dostawców mediów, takie jak np. czasowy brak wody, prądu i Internetu.

 

 • Dzieci i młodzież do lat 18 nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej same w apartamencie.

 

 • Na terenie całego obiektu (w tym na placu zabaw) za bezpieczeństwo małoletnich odpowiadają prawni opiekunowie.

 

 • W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Właściciela o zmianie rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

 • Reklamacje w sprawach dotyczących usług, świadczonych przez Właściciela, na terenie Obiektu rozpatrywane są w dniu wymeldowania – osobiście lub/i drogą elektroniczną pod adresem e-mail: podszczytami@gmail.com w terminie 14 dni od daty wymeldowania lub daty, w jakiej wskazany pobyt winien się odbyć.

 

 • Nie akceptujemy zwierząt na terenie Obiektu.

 

 • Każdorazowo, opuszczając apartament, Gość powinien sprawdzić czy drzwi są zakluczone.

 

 • Goście zobowiązani są do zamykania na klucz drzwi wejściowych do budynku, drzwi do wynajętego apartamentu oraz bramy wjazdowej na teren posesji.

 

 • Goście proszeni są o zachowanie porządku i czystości w częściach wspólnych oraz w apartamencie, a także o wynoszenie śmieci z apartamentu do pojemnika znajdującego się przy bramie wjazdowej. Gość prawnie zobowiązany jest: Do pojemnika oznaczonego kolorem żółtym wrzucać odpady: wyłącznie plastik i metal. Do pojemnika oznaczonego kolorem zielonym wrzucać odpady: wyłącznie szkło. Do pojemnika oznaczonego kolorem niebieskim wrzucać odpady: wyłącznie papier. Do pojemnika oznaczonego kolorem czarno/szarym wrzucać odpady z wyłączeniem powyższych: wyłącznie mieszane. Pojemniki na śmieci zostały oznaczone. Na każdym z nich znajduje się dokładny opis dot. prawidłowej segregacji odpadów.

 

 • Podczas silnego wiatru (halny) należy zamykać wszystkie okna.

 

 • Po skorzystaniu z kąpieli, prosimy o uchylanie okien w łazienkach lub w pokojach obok, celem wentylacji zaparowanych pomieszczeń. 

 • Obiekt z zewnątrz /w tym recepcja/ monitorowany. Państwa dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz dbania o dobre imię administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratota - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją braku zgody w niniejszej sprawie, będzie brak możliwości przebywania na terenie Obiektu. Więcej informacji przed wejściem na recepcję.

 

 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Proudly created with webwavecms.com

ul. Droga do Daniela 1C
34-500 Zakopane

Copyright © Tatrovia 2020. All rights reserved. Wykonanie:  TravelSystems        

https://www.facebook.com/tatrovia.zakopane/
Tatrovia YouTube

JAK DOJECHAĆ